Vai mūs novēro vai novērojam mēs?

Delfi.lv uzdod jautājumu "Vai mūs novēro vai novērojam mēs" un iesaka pašiem būt novērotājiem, lietojot modernās tehnoloģijas "Uzraugi.lv" savas mājas novērošanai, bet "Novēro.lv" atrodoties starp mājām:

http://www.delfi.lv/news/national/commercials/vai-mus-novero-vai-noverojam-mes.d?id=42347416